Jste-li občanem České republiky, je potřebná zdravotní péče u nás hrazena ze zdravotního pojištění.

V případech, na které se úhrada ze zdravotního pojištění neuplatňuje, platí ceník níže uvedený.

Při vyšetření "za hotové" nejprve provedeme rozbor Vašeho zdravotního stavu a na jeho základě se s Vámi domluvíme, které další vyšetření bude nejvýtěžnější a je vhodné jím pokračovat. Pak opět následuje přehodnocení pracovní diagnózy a domluva na dalším postupu.

Co je to limitní cena? Týká se vybraných symptomů, u kterých je obvykle třeba konkrétní spektrum pomocných vyšetření. I když provedeme všechna běžná vyšetření pro daný symptom, limitní cena nebude překročena. Pouze budou-li potřebná dodatečná vyšetření, v tabulce pro limitní cenu nezahrnutá (např. ergometrie v případě dušnosti), budou účtována zvlášť. Pokud nebude třeba všech vyšetření, která jsou v limitní ceně zahrnuta, budeme samozřejmě účtovat pouze to, co provedeme.

Vstupní kardiologické vyšetření 890 Kč Provádí se při prvním vyšetření pacienta. Zahrnuje posouzení zdravotnické dokumentace, odběr podrobné anamnézy, fyzikální vyšetření, změření hmotnosti, výšky, tlaku, pulsu, saturace krve a EKG vyšetření, zápis zjištěných skutečností do dokumentace včetně odborného doporučení. Výsledkem vyšetření je lékařská zpráva se všemi zde zmiňovanými údaji.
Cílené vyšetření v rámci kontroly 470 Kč Vyšetření při plánované návštěvě v rámci sledování choroby, cílené na konkrétní diagnózu či soubor diagnóz. Zahrnuje aktualizaci anamnézy, fyzikální vyšetření, hmotnost, tlak, puls, EKG.
Kontrolní vyšetření 180 Kč Vyšetření zaměřené na kontrolu stavu po změně či nastavení léčby nebo cílené na krátkodobý vývoj choroby.
EKG vyšetření 148 Kč Záznam klidové EKG křivky, její popis a interpretace nálezu. Již je zahrnuto v ceně Vstupního kardiologického vyšetření a Cíleného vyšetření.
Ergometrické vyšetření 780 Kč Zátěžové vyšetření. Slouží k odhalení ischemické choroby srdeční nebo závažných (a vzácných) forem arytmií, posouzení závažnosti chlopenní vady, zhodnocení tolerance zátěže atd. Pacient je zatížen na ergometru (rotoped s nastavitelnou zátěží) dle předem stanoveného protokolu. Během vyšetření je opakovaně zaznamenáváno EKG, tlak, puls a na vrcholu zátěže i saturace krve. O výsledku vyšetření je sepsán protokol zahrnující i interpretaci nálezu.
24 hodinové monitorování krevního tlaku 350 Kč 24 h monitorování krevního tlaku. Součástí vyšetření je zapůjčení přístroje pro automatické měření krevního tlaku, jeho nasazení a sejmutí, vyhodnocení zaznamenaných dat a jejich interpretace.
Vyšetření pozdních komorových potenciálů 350 Kč Specializované vyšetření se záznamem EKG, při kterém je velké množství EKG obrazů srdečních stahů zprůměrováno, frekvenčně filtrováno a následně analyzováno k odhalení ložisek v srdečním svalu, která jsou odpovědná za vznik závažných srdečních arytmií po infarktu myokardu a u dalších vybraných chorob.
24 hodinové monitorování EKG 880 Kč Kontinuální 24 h záznam EKG. Součástí vyšetření je zapůjčení přístroje pro záznam EKG, jeho nasazení a sejmutí, vyhodnocení zaznamenaných dat a jejich interpretace.
Orientační cílené echokardiografické vyšetření 488 Kč Ultrazvuk srdce cílený na konkrétní problematiku ke zpřesnění aktuálního stavu nemoci (chronický výpotek v osrdečníku, dekompenzace srdečního selhání). Nejde o komplexní ultrazvuk srdce dle stanoveného protokolu a provádí se pouze jako neplánované ultrazukové vyšetření v návaznosti na cílené vyšetření v rámci kontroly.
Echokardiografické vyšetření 970 Kč Ultrazvuk srdce dle předem stanoveného protokolu. Součástí je interpretace nálezu.
Kontrastní echokardiografické vyšetření 3 300 Kč Ultrazvuk srdce s použitím tzv. kontrastní látky, která zvyšuje přesnost vyšetření u některých diagnóz. Vyšetření zahrnuje zavedení flexily a nitrožilní podání kontrastní látky. Součástí je interpretace nálezu.
Farmakologická zátěžová echokardiografie 2 390 Kč Ultrazvukové vyšetření s nitrožilní infúzí látky, která zvyšuje srdeční stažlivost a srdeční frekvenci a/nebo rozšiřuje cévy. Látka se podává dle stanoveného protokolu postupně rostoucí rychlostí infúze. Vyšetření slouží k odhalení ischemické choroby srdeční, posouzení tzv. viability myokardu nebo posouzení závažnosti chlopenní vady. Součástí je interpretace nálezu.
Duplexní sonografie cév 880 Kč Ultrazvuk cév – jejich morfologické zobrazení, zobrazení toku a posouzení závažnosti případné stenózy – zúžení. Součástí je interpretace nálezu.
Stanovení hodnoty INR z kapilární krve 180 Kč Odběr kapilární krve a ambulantní stanovení INR s doporučením dávkování warfarinu.
Odběr žilní krve 48 Kč
Pulsní oxymetrie 48 Kč Změření saturace krve kyslíkem, není-li součást jiného vyšetření.
Sedimentace krve 30 Kč
Změření kotníkových tlaků 110 Kč Stanovení krevního tlaku na dolních končetinách – na vybraných tepnách, za pomoci ultrazvuku.
Edukační pohovor s pacientem a rodinou 250 Kč Prostudování zdravotnické dokumentace a pohovor s pacientem a/nebo rodinnými příslušníky s vysvětlením podstaty choroby, jejích příčin, pricipů léčby a případně také nácvik dovedností potřebných pro součinnost pacienta s léčbou (například nácvik aplikace podkožních injekcí apod.).
Vyjádření pro potřeby komerční pojišťovny 180 Kč Vyjádření nezahrnuje případné potřebné klinické nebo jiné vyšetření – účtuje se zvlášť.
Vystavení duplikátu lékařské zprávy 25 Kč Při ztrátě apod.
Odborný posudek kardiologa 500 Kč Vyjádření na žádost OSSZ, vyjádření ke zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, návrh na lázně apod. Zahrnuje i cílené vyšetření.
Limitní ceny

Vyšetření pro synkopu (bezvědomí) 2 390 Kč Vstupní kardiologické vyšetření, echokardiografické vyšetření, duplexní vyšetření extrakraniálních úseků mozkových tepen, 24 hodinové monitorování EKG. Shrnutí a doporučení.
Vyšetření pro palpitace (bušení srdce) 1 980 Kč

Vstupní kardiologické vyšetření, echokardiografické vyšetření, 24 hodinové monitorování EKG. Shrnutí a doporučení.

Jak ceny vznikají ? Největší část ceny, a také nákladů, představuje u pomocných vyšetření pořizovací cena přístroje. Dále jsou to náklady na materiál, provozní náklady (informační systém, nájem, pojištění, energie, odpady a další) a mzdové náklady.


Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Respirační infekce - opatření
  • Kdo jsme
  • Ordinační hodiny
  • Kontakt
  • Praktické informace
  • Ceník výkonů
  • GDPR
  • Důležité informace a aktuality